OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Niniejsze porozumienie stanowi ”Umowę o członkostwie w panelu” zawartą między Tobą a JTN Panelem. Czasami JTN Panel zastępują określenia takie jak "JTN", "my", "nas" albo "nasz". W tej umowie znajdziesz warunki korzystania z oferowanych przez nas usług. Jeśli masz jakieś pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi w sekcji „Częste pytania”, prosimy o kontakt z Oddziałem obsługi klienta. Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami umowy, nie korzystaj z niniejszej witryny. Korzystanie z pl.jtnpanel.com uznane zostanie za zgodę na wymienione warunki

 1. Korzystanie z tej strony internetowej i z oferowanych na niej usług
  Niniejsza strona internetowa może być wykorzystywana tylko zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej umowie, wyłącznie do użytku osobistego, a nie komercyjnego. Członkami JTN Panelu mogą być osoby w wieku powyżej 18 lat lub osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 16 lat, tylko jeśli mają zgodę swoich rodziców na otwarcie i prowadzenie konta online. Jeśli nie spełniasz kryteriów, prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Możesz zrezygnować z członkostwa w każdej chwili, zgodnie z naszą Polityką poufności.
 2. Prawo członkostwa
  Członkami JTN Panelu mogą być osoby w wieku powyżej 18 lat lub osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 16 lat, tylko jeśli mają zgodę swoich rodziców na otwarcie i prowadzenie konta online. Jeśli nie spełniasz kryteriów, prosimy o niekorzystanie z naszych usług. JTN może w dowolnym momencie i według własnego uznania odmówić świadczenia usług każdemu użytkownikowi.
 3. Opłata za udział
  Za członkostwo w JTN Panelu nie jest pobierana żadna opłata. Członkostwo jest dobrowolne i bezpłatne. JTN zastrzega sobie prawo, by w dowolnym momencie zmieniać lub dodawać usługi. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że zostanie dodana opłata za świadczone usługi, będziesz o tym uprzednio poinformowany(-a) drogą e-mailową.
 4. Dostęp i hasło użytkownika
  Możesz odwiedzać naszą stronę jako gość bez użycia hasła użytkownika. Aby korzystać z niektórych usług, na przykład wziąć udział w badaniach, należy zarejestrować się jako członek JTN Panelu. Dane osobowe, które podajesz przy rejestracji powinny być aktualne i zgodne z prawdą. W przypadku podania nam, naszym przedstawicielom lub naszym partnerom niewiarygodnych, niepoprawnych lub niepełnych informacji, JTN ma prawo anulować Twoje członkostwo, odmówić Ci dostępu do tej strony oraz odebrać zgromadzone do tego momentu JTN punkty i/lub nagrody. Aby mieć dostęp do strefy członkostwa, należy wprowadzić hasło i osobisty adres e-mail. Masz obowiązek: (1) utrzymywać swoje hasło w tajemnicy przed innymi i ponosisz odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane przy użyciu Twojego hasła; (2) nie udostępniać swojego hasła innym użytkownikom; (3) powiadomić nas niezwłocznie w przypadku nieautoryzowanego przez Ciebie użycia Twojego konta użytkownika. W JTN Panelu online może zarejestrować się tylko jedna osoba z danego gospodarstwa domowego, ale w badaniach mogą brać udział również inni członkowie gospodarstwa domowego, którzy nie są zarejestrowani (matka, ojciec, brat, siostra, małżonek, małżonka itp.). W tych przypadkach JTN skontaktuje się z Tobą uprzednio w celu uzyskania Twojej i ich zgody bez potrzeby nowej rejestracji.
 5. Bezprawne korzystanie ze strony internetowej
  Nie jest dozwolone używanie technik do przechowywania i rozpowszechniania informacji ze strony panelu, nie wolno zmieniać ani manipulować odpowiedziami, wynikami lub nagrodami za udział w badaniach. Zakłócanie normalnego funkcjonowania strony internetowej jest czynem bezprawnym. Informacje umieszczone na tej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane na innych stronach bez uzyskania zgody JTN. Zamieszczenie treści zawierających groźby lub treści uznawanych za obraźliwe, skandalizujących informacji oraz materiałów sprzecznych z prawem jest zabronione. Dane osób zamieszczających podobne materiały będą w razie konieczności przekazywane władzom.
 6. Własność intelektualna
  Cała zawartość tej strony internetowej oraz badania – tekst, wideo, obrazy, treści audiowizualne, logotypy i inne materiały stanowią własność intelektualną JTN lub JTN został do ich użycia upoważniony przez swoich partnerów (marki handlowe, prawa autorskie, patenty, tajemnice zawodowe). Korzystanie z nich w celu zmiany, kopiowania, rozpowszechniania wymaga zgody JTN.
 7. Loterie przedmiotowe, promocje i nagrody pieniężne
  JTN może organizować albo oferować loterie przedmiotowe, programy nagród oraz inne promocje w związku z aktywnością użytkownika w panelu. Za każdym razem będziesz otrzymywać powiadomienia na ten temat.
 8. Zmiana profilu
  Jeżeli nastąpią zmiany w Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, informacje demograficzne, zmiany te należy wprowadzić w osobistym profilu po wejściu w strefę członkostwa poprzez wprowadzenie hasła i adresu e-mail. JTN ze swojej strony odnowi Twój profil w bazie danych. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zrezygnować z członkostwa w JTN Panelu i nie masz ochoty dalej brać udziału w badaniach marketingowych online, możesz w dowolnym momencie zażądać usunięcia Twoich danych osobowych z listy aktywnych członków. Możesz zrobić to w następujący sposób: (1) otwierając opcję ”Wejście” na naszej stronie, wybierz z prawej strony ”Rezygnacja”; (2) wyślij e-mail na adres servicepl@jtnpanel.com.
 9. Kontakty z JTN
  Wszystkie listy, które wysyłasz do JTN, zawierające jakieś informacje, pytania, komentarze, oferty i inne będą uważane za niepoufne, chyba że uprzednio wskazano inaczej. Mamy prawo nieodpłatnie wykorzystywać przesłane przez Ciebie pomysły, koncepcje, wiedzę lub techniki w różnych celach, łącznie z opracowywaniem, realizacją i marketingiem produktów oraz usług.
 10. Poufność
  Nasza gwarancja poufności opisana jest w Polityce poufności i stanowi nieodłączną część niniejszej umowy.
 11. Bez gwarancji
  Oferowana usługa ma swoje wady. Nie gwarantujemy dokładności oraz aktualności informacji uzyskanych przez naszą usługę. My oraz nasi partnerzy nie dajemy żadnych wyraźnych gwarancji, nie wiążemy się żadnymi zobowiązaniami lub warunkami. Możesz mieć dodatkowe prawa użytkownika zgodnie z lokalnym ustawodawstwem, których niniejsza umowa nie zmienia. Odrzucamy odpowiedzialność z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji, łącznie z tymi dotyczącymi przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, zdrowego rozsądku, nienaruszania praw własności intelektualnej.
 12. Zmiany
  JTN może zmieniać warunki ogólnej umowy. Zmiany wchodzą w życie po publikowaniu w naszej witrynie internetowej. W przypadku ewentualnych zmian umowy zobowiązujemy się do opublikowania zawiadomienia o zmianach na stronie głównej w widocznym miejscu. Jeśli nie akceptujesz zmian, należy przerwać lub przestać korzystać z usługi zanim zmiany wejdą w życie. Jeśli będziesz korzystać z usługi dalej, będzie to oznaczać, że akceptujesz zmiany i będziesz dalej korzystać z usługi.
 13. Przestrzeganie prawa
  Masz obowiązek przestrzegać wszystkich warunków, postanowień, przepisów i regulacji stosownych do korzystania z naszych usług.
 14. Przerwanie i ustanie członkostwa
  JTN zastrzega dla siebie prawo do tymczasowego przerwania lub przerwania na czas nieokreślony Twojego członkostwa bez żadnych odszkodowań, jeśli nie dotrzymasz warunków Umowy, albo nie będziemy mogli potwierdzić lub zweryfikować podanych przez Ciebie informacji.
 15. Wiadomości
  Wszystkie wiadomości do Ciebie będą przesyłane drogą e-mailową na adres podany podczas rejestracji albo na inny wskazany przez Ciebie adres, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wiadomość będzie uznana za przesłaną po upływie 24 godzin od chwili wysyłki, chyba że okaże się, że adres e-mail jest nieważny. Będziemy również przesyłać wiadomości za pomocą listów poleconych lub opłaconych przesyłek na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres. Wiadomość uważana będzie za otrzymaną z chwilą otrzymania listu.
 16. Postanowienia ogólne
  Każdy konflikt lub roszczenia, które mogą powstać w związku z naszą Umową, rozwiązywane będą zgodnie z przepisami bułgarskiego ustawodawstwa. Wszystkie fragmenty tej Umowy są ważne w maksymalnym dozwolonym przez prawo stopniu. Jeśli jakiekolwiek napisane postanowienie umowy zostanie uznane za niewykonalne, zostanie ono zmienione w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, tak aby zachować intencje stron, a pozostała część niniejszej umowy pozostanie w mocy. Ta Umowa przedstawia całą umowę między Tobą a nami dotyczącą korzystania z usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia w sprawie korzystania z usługi. Nie gwarantujemy długotrwałego, ciągłego lub absolutnie bezpiecznego dostępu do naszych usług, działalność Panelu może być zależna od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Rejestrując się w panelu oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się, akceptujesz w całości i zobowiązujesz się przestrzegać warunków umowy podanych powyżej.
 17. Bez agencji
  Strony zawierające niniejszą umowę (Ty i JTN) pozostają niezależne i żaden z warunków niniejszej umowy nie tworzy relacji partnerstwa i/lub nawiązania stosunku pracy, przywileju, przedstawicielstwa handlowego lub wspólnego przedsiębiorstwa między Tobą a JTN Panelem. Nie posiadasz upoważnienia, by realizować lub akceptować jakiekolwiek oferty w imieniu JTN Panelu lub reprezentowania nas.
 18. Ograniczenie odpowiedzialności
  JTN Panel zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za straty, utracone korzyści, koszty utraconych możliwości, nieprzewidziane następstwa lub inne pośrednie straty, wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane.
 19. Pytania do nas
  Więjcej informacji lub odpowiedzi na pytania odnośnie naszej witryny i proponowanych przez JTN Panel usług można otrzymać poprzez adres: servicepl@jtnpanel.com.