OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Niniesze porozumienie stanowi ”Umowa członkostwa w panelu” między Tobą a JTN Panelem. zasami JTN Panel jest wymieniony jako "JTN", "my", "nas" albo "nasz". W tej umowie znajdziesz warunki do korzystania z oferowanych przez nas usług. Jeśli masz jakieś pytania, na które nasza sekcja Częste pytania nie może odpowiedzieć, proszę skontaktować się z Oddiałem obsługi klienta. Ако не сте съгласни с условията, моля не използвайте сайта. Korzystanie ze pl.jtnpanel.com uważane będzie za uznanie wskazanych warunków

 1. Korzystanie z tej strony internetowej i z oferowanych na niej usług
  Niniejsza strona internetowa może być wykorzystywana tylko zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w niniejszej umowie, wyłącznie do użytku osobistego, nie komercyjnego. Członkami JTN Panelu mogą być osoby w wieku powyżej 18 lat lub osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 16 lat, tylko jeśli mają zgodę swoich rodziców na otwarcie i prowadzenie konta on-line. Jeśli nie spełniasz kryteriów, prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Możesz zrezygnować z członkostwa w każdej chwili, zgodnie z naszą Polityką poufności.
 2. Prawo członkostwa
  Członkami JTN Panelu mogą być osoby w wieku powyżej 18 lat lub osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 16 lat, tylko jeśli mają zgodę swoich rodziców na otwarcie i prowadzenie konta on-line. Jeśli nie spełniasz kryteriów, prosimy o niekorzystanie z naszych usług. JTN może, według własnego uznania, odmówić świadczenia usług każdej osobie o każdej porze.
 3. Opłata za udział
  Za członkostwo w JTN Panelu nic się nie płaci. Członkostwo jest dobrowolne i bezpłatne. JTN zastrzega dla siebie prawo do zmiany lub dodawania usług w każdym czasie. Jeżeli się coś takiego zdarzy i jakaś opłata za świadczone usługi zostanie dodana będziesz o tym uprzednio poinformowany/a poprzez e-mail.
 4. Dostęp i hasło użytkownika
  Możesz odwiedzać naszą stronę jako gość bez użycia hasła użytkownika. Aby korzystać z niektórych usług, na przykład wziąć udział w badaniach, należy zarejestrować się jako członek JTN Panelu. Informacje osobiste, które podajesz przy rejestracji powinny być ważne. W przypadku podania nam, naszym przedstawicielom lub naszym partnerom niewiarygodnych, niepoprawnych lub niepełnych informacji, JTN ma prawo przerwać Twoje czlonkostwo, odmówić dostęp do tej strony oraz odebrać zgromadzone do tego momentu JTN punkty oraz/lub nagrody. Aby mieć dostęp do pasu członkostwa należy wprowadzić hasło i osobisty adres e-mail. Jesteś zobowiązany: (1) utrzymywać Swoje hasło w tajemnicy przed innymi i ponosić odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane przy użyciu Twojego hasła; (2) nie udostepniać Swojego hasła innym użytkownikom; (3) powiadomić nas niezwłocznie w przypadku nieautoryzowanego przez Ciebie użycia Twojego konta użytkownika. W JTN Panelu on-line może zarejestrować się tylko jedna osoba z danego gospodarstwa domowego, ale w badaniach mogą brać udział również inni członkowie gospodarstwa domowego, które nie są zarejestrowane (matka, ojciec, brat, siostra, małżonek, małżonka itp.). W tych przypadkach JTN powiadomi Cię uprzednio, aby otrzymać Twoją i ich zgodę bez potrzeby nowej rejestracji.
 5. Bezprawne korzystanie ze strony internetowej
  Nie jest dozwolone używanie technik do przechowywania i rozpowszechniania informacji ze strony panelu, nie wolni zmieniać ani manipulować odpowiedziami, wynikami lub nagrodami badań. Zaklócanie normalnego funkcjonowania strony internetowej jest czynem bezprawnym. Informacje umieszczone na tej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane na innych stronach bez uzyskania zgody JTN. Zamieszczenie treści zawierających groźby, uważanych za obrażliwe, zawierających informacji skandalicznych oraz materiałów sprzecznych z prawem jest zabronione. Dane osób, zamieszczających podobne materiały będą przekazywane władzom w razie konieczności.
 6. Własność intelektualna
  Cała zawartość tej strony internetowej oraz badania - tekst, video, obrazki, audiowizja, loga i inne materiały stanowią własność intelektualną JTN lub JTN został do ich użycia upoważniony przez swoich partnerów (marki handlowe, prawa autorskie, patenty, tajemnice zawodowe). Korzystanie z nich w celu zmiany, kopiowania, rozpowszechniania wymaga zgody JTN.
 7. Loteryjki przedmiotowe, promocje i nagrody pieniężne
  Czasem JTN może organizować albo oferować loteryjki przedmiotowe, programy oraz inne promocje w związku z panelem. Za każdym razem będziesz o tym otrzymywać powidomienia.
 8. Zmiana profilu
  Jeżeli nastąpią zmiany w Twoich danych osobistych: imię, adres, telefon, e-mail adres, informacja demograficzna, te zmiany należy wprowadzić w osobistym profilu po wejściu w pas członkowski poprzez wprowadzenie hasła i adresu e-mail. JTN ze swojej strony odnowi Twój profil w bazie danych. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zrezygnować z członkostwa w JTN Panelu i nie masz ochoty dalej brać udział w badaniach marketingowych on-line, możesz zarządać aby Twoje informacje osobiste zostały usunięte z listy aktywnych członków w dowolnej porze w następujący sposób: (1) dobierając się do opcji ”Wejście” na naszej stronie, wybrać z prawej strony ”Rezygnacja z udziału”; (2) wysyłając e-mail na adres servicepl@jtnpanel.com.
 9. Kontakty z JTN
  Wszystkie listy, które wysyłasz do JTN, zawierające jakieś informacje, pytania, komentarze, oferty i inne będą uważane za niepoufne, chyba że uprzednio wskazano inaczej. Mamy prawo wykorzystywać bez wynagrodzenia przesłane przez Ciebie idee, koncepcje, wiedzy lub techniki w różnych celach, do czego wchodzą opracowanie, realizacja i marketing produktów i usług.
 10. Poufność
  Nasza gwarancja poufności opisana jest w Polityce poufności i stanowi nieodłączną część niniejszej umowy.
 11. Bez gwarancji
  Oferowana usługa ma swoje wady. Dokładność oraz aktualność informacji, uzyskanych przez naszą usługę nie są zagwarantowane. My oraz nasi partnerzy nie dajemy żadnych wyrażnych gwarancji, nie wiążemy się żadnymi zobowiązaniami lub warunkami. Możesz mieć dodatkowe prawa użytkownika zgodnie z lokalnym ustawodawstwem, których niniejsza umowa nie zmienia. Odrzucamy odpowiedzialność z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji, łącznie z dotyczącymi przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, zdrowego rozsądku, nienaruszania praw własności intelektualnej.
 12. Zmiany
  JTN może zmieniać warunki ogólnej umowy. Zmiana wchodzi w życie po publikowaniu na naszej stronie internetowej. W przypadku ewentualnej zmiany umowy zobowiązujemy się do opublikowania zawiadomienia o zajściu zmiany na głównej stronie w widocznym miejscu. Jeśli nie akceptujesz zmiany powinienieś przerwać lub przestać korzystać z usługi zanim zmiana wejdzie w życie. Jeśli będziesz korzystać z usługi dalej, będzie to oznaczać że akceptujesz zmianę i będziesz dalej korzystać z usługi.
 13. Przestrzeganie prawa
  Jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich ustaw, postanowień, przepisów i regulacji stosownych do korzystania z naszych usług.
 14. Przerwanie i ustanie członkostwa
  JTN zastrzega dla siebie prawo do tymczasowego przerwania lub przerwania na czas nieokreślony Twojego członkostwa bez żadnych odszkodowań, jeśli nie dotrzymasz warunków Porozumienia, lub nie potrafimy potwierdzić lub zweryfikować podane przez Tiebie informacje.
 15. Wiadomości
  Wszystkie wiadomosci do Ciebie będą przesyłane drogą mailową na adres, podany podczas rejestracji albo na inny wskazany przez Ciebie adres, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Wiadomość będę uważana za wysłana po upływie 24 godzin od chwili wysyłki, chyba że okaże się, że adres e-mail jest nieważny. Będziemy również przesyłać wiadomości za pomocą listów poleconych lub opłaconych przesyłek na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres. Wiadomość uważana będzie za otrzymana z chwilą otrzymania listu.
 16. Postanowienia ogólne
  Każdy konflikt lub pretensja, które mogą powstać w związku z naszą Umową, rozwiązywane będą zgodnie z przepisami bułgarskiego ustawodawstwa. Wszystkie fragmenty tej Umowy są ważne w maksymalnym dozwolonym przez prawo stopniu. Jeśli jakiekolwiek napisane postanowienie umowy zostanie uznane za niewykonalne, zostanie ono zmienione w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, tak aby zachować intencje stron, a pozostała część niniejszej umowy pozostanie w mocy. Ta Umowa przedstawia całą umowę między Tobą a nami dotyczącą korzystania z usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia w sprawie korzystania z usługi. Nie gwarantujemy długotrwałego, ciągłego lub absolutnie bezpiecznego dostępu do naszych usług, działalność Panelu może być zależna od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Rejestrujac się w panelu oświadczasz, ze zapoznałesz się, akceptujęsz w całości i obowiązujesz się przestrzegać warunków umowy podanych powyżej.
 17. Bez agencji
  Strony zawierające niniejszą umowę (Ty i JNT) pozostają niezależne i żaden z warunków niniejszej umowy nie tworzy relacji partnerstwa oraz/lub nawiązanie stosunku pracy, przywilej, przedstawicielstwa handlowego lub wspólnego przedsiębiorstwa między Tobą a JTN Panelem. Nie jesteś upoważniony realizować lub akceptować jakichkolwiek ofert w imieniu JTN Panelu lub reprezentowania nas.
 18. Ograniczenie odpowiedzialności
  JTN Panel ostrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za straty, utracone korzyści, koszty utraconych możliwości, nieprzewidziane następstwa lub inne pośrednie straty, wynikające lub związane z ninieszą umową.
 19. Pytania do nas
  Wiejcej informacji lub odpowiedzi na pytania odnośnie nasze strony i proponowanych przez JTN Panelu usług można dostać poprzez adres: servicepl@jtnpanel.com.